Disclaimer Xqlusiv.nl

Deze website Xqlusiv B.V., nu verder Xqlusiv te noemen, dient uitsluitend informatiedoeleinden. Xqlusiv besteedt veel zorg aan de samenstelling van deze website, doch garandeert niet dat de inhoud van deze website en in het bijzonder de daarin vervatte informatie en gegevens te allen tijde en in alle opzichten juist en volledig zijn. Dit geldt ook voor andere websites of media waarnaar door middel van hyperlinks of anderszins naar verwezen wordt. Xqlusiv behoudt zich te allen tijde het recht voor deze website dan wel de daarin vervatte informatie of gegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen, ook zonder aankondiging.

Xqlusiv aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor deze website noch voor de juistheid, volledigheid of betrouwbaarheid van de daarin vervatte informatie of gegevens. Xqlusiv aanvaardt geen aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid jegens degene die inlogt op de website van Xqlusiv of anderszins gebruikmaakt van deze website voor schade die daaruit voor dezen uit welke hoofde dan ook mocht voortvloeien.

De website van Xqlusiv is auteursrechtelijk beschermd. Publicatie van daarin vervatte informatie of gegevens, in welke vorm dan ook, zoals doch niet beperkt tot het gebruik van teksten of delen daarvan, afbeeldingen en grafisch materiaal van welke aard dan ook vereisen voorafgaande schriftelijke toestemming van Xqlusiv. Het inloggen op deze website en het gebruikmaken van deze website alsmede ieder handelen en nalaten van Xqlusiv in verband daarmee wordt bij uitsluiting beheerst door het Nederlands recht.