Algemene voorwaarden incl. verzending en retour

Algemene Voorwaarden Xqlusiv BV

Artikel 1 Definities
In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:

Afnemer:
de Consument of Rechtspersoon die aan Xqlusiv opdracht heeft gegeven tot het uitvoeren van Diensten of het leveren van Goederen;

Consument:
de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf;

Diensten:
door Xqlusiv aan Afnemer te verlenen Diensten, waaronder begrepen – doch niet beperkt tot – het geven van advies;

Goederen:
alle stoffelijke zaken die ter uitvoering van een Overeenkomst aan Afnemer (zullen) worden (af)geleverd;

Overeenkomst:
iedere overeenkomst tussen Xqlusiv en Afnemer en elke wijziging of aanvulling daarop;

Rechtspersoon:
de natuurlijke persoon die handelt uit hoofde van beroep of bedrijf of de rechtspersoon conform het gestelde in het Burgerlijk Wetboek;

Schade:
alle door Afnemer geleden directe vermogensschade, uitgezonderd gederfde omzet, winst en/of andere gevolgschade, maar inclusief gemaakte redelijke kosten van accountants, juridisch adviseurs en fiscalisten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid;
Voorwaarden: deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden.

Xqlusiv:
Xqlusiv, een handelsnaam van Xqlusiv B.V., statutair gevestigd te Oldenzaal, en alle direct of indirect aan haar gelieerde ondernemingen en vennootschappen;

Artikel 2 Toepasselijkheid
1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Xqlusiv en Afnemer, waaronder begrepen aanbiedingen en Overeenkomsten.
2. Door aanvaarding van een door Xqlusiv gedaan aanbod, aanvaardt de Afnemer tevens de toepasselijkheid van deze Voorwaarden. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Afnemer wordt uitdrukkelijk door Xqlusiv van de hand gewezen.
3. Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze Voorwaarden gelden slechts indien en voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard door een bevoegde vertegenwoordiger van Xqlusiv. Een overeengekomen afwijking of aanvulling heeft slechts betrekking op de levering waarvoor deze is afgesproken.
Artikel 3 Aanbod, aanvaarding en orders
1. Alle aanbiedingen en offertes, op welke wijze dan ook door of namens Xqlusiv gedaan zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Wordt een vrijblijvend aanbod door Afnemer aanvaard, dan heeft Xqlusiv het recht om het aanbod te herroepen.
2. Aanbiedingen en toezeggingen van door Xqlusiv ingeschakelde tussenpersonen, vertegenwoordigers en / of medewerkers zijn slechts verbindend, indien zij door Xqlusiv schriftelijk zijn bevestigd.
3. Het staat Xqlusiv volledig vrij om orders van een Afnemer al dan niet te accepteren.
4. Overeenkomsten komen tot stand op het moment dat (1) Xqlusiv een aanbod of bestelling van Afnemer schriftelijk bevestigt; (2) op het moment dat Xqlusiv begint met de uitvoering van de Overeenkomst; óf (3) op het moment dat Xqlusiv voor de betreffende Overeenkomst aan Afnemer een factuur zendt.
5. Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die op enigerlei wijze door Xqlusiv op Xqlusiv.nl worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven en/of gedaan. Xqlusiv kan echter niet garanderen dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen geen grond en/of aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

Artikel 4 Prijzen en betaling
1. De Consument kan de online bestelling via Xqlusiv.nl betalen via iDeal (direct betalen via internetbankieren). De Rechtspersoon dient binnen 5 dagen na factuurdatum op een door Xqlusiv aan te geven wijze te betalen. Levering vindt eerst plaats nadat volledige betaling is ontvangen, tenzij door partijen schriftelijk anders is overeengekomen.
2. Kennelijke (manipulatie-) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Xqlusiv worden gecorrigeerd. Aanbiedingen zijn altijd slechts geldig zolang de voorraad strekt.

Artikel 5 Herroepingsrecht
1. De Consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Xqlusiv mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de Consument, of een vooraf door de Consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
a. als de Consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de Consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen.
b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de Consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
3. Tijdens de bedenktijd zal de Consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
4. De Consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 3.
5. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als Xqlusiv hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 6 Uitoefening van het herroepingsrecht door de Consument en kosten daarvan
1. Als de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping (zie bijlage: Formulier voor herroeping) of op andere ondubbelzinnige wijze aan Xqlusiv.
2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de Consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) Xqlusiv. Dit hoeft niet als Xqlusiv heeft aangeboden het product zelf af te halen. De Consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
3. De Consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Xqlusiv verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Consument.
5. De Consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als Xqlusiv aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de Consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
6. Als de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 7 Verplichtingen van Xqlusiv bij herroeping
1. Als Xqlusiv de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
2. Xqlusiv vergoedt alle betalingen van de Consument, inclusief eventuele leveringskosten door Xqlusiv in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de Consument hem de herroeping meldt. Tenzij Xqlusiv aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de Consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
3. Xqlusiv gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de Consument heeft gebruikt, tenzij de Consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de Consument.
4. Als de Consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Xqlusiv de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 8 Uitsluiting herroepingsrecht
Xqlusiv kan de navolgende Goederen en Diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als Xqlusiv dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:
1. Volgens specificaties van de consument vervaardigde Goederen, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
2. Goederen die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben. De consument ziet in ieder geval af van zijn herroepingsrecht bij een bestelling van de volgende goederen:
– Foie Royale
– Verse truffel
– Aangebroken goederen
3. Verzegelde Goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
4. Goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;

Artikel 9 Levering aan een Consument
1. Xqlusiv zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van Diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de Consument aan Xqlusiv kenbaar heeft gemaakt. De Waddeneilanden zijn uitgesloten van (post)verzending. Xqlusiv levert daar in principe niet.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 3 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Xqlusiv geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
4. Na ontbinding conform het vorige lid zal Xqlusiv het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Xqlusiv tot het moment van bezorging aan de Consument of een vooraf aangewezen en aan Xqlusiv bekend gemaakte derde, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 10 Levering, risico-overgang, keuring en reclame ten aanzien van een Rechtspersoon
1. De Rechtspersoon kan geen beroep doen op het herroepingsrecht.
2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, vindt levering plaats aan de Blokfluitlaan 1, 7577 LB te Oldenzaal. De af te leveren Goederen zijn vanaf het moment van het verlaten van het Blokfluitlaan 1, 7577 LB te Oldenzaal voor rekening en risico van de Rechtspersoon.
3. Indien en voor zover Xqlusiv zorgdraagt voor het transport van de Goederen, dan zijn de kosten van transport voor de Rechtspersoon en dan doet dat geen afbreuk aan het bepaalde in lid 1 van dit artikel. De wijze van vervoer wordt door Xqlusiv bepaald. De Rechtspersoon is verplicht de Goederen op de afgesproken plaats van aflevering in ontvangst te nemen en direct te lossen.
4. Indien Xqlusiv, al dan niet in opdracht van de Rechtspersoon, het transport van de Goederen regelt, is Xqlusiv vrij in de keuze van de verpakking, de transporteur en de te volgen route. Als Xqlusiv tevens zorgdraagt voor een transportverzekering, dan doet dat geen afbreuk aan het bepaalde in lid 1 en zal de Rechtspersoon de Goederen desgewenst aanvullend verzekeren.
5. Vanaf het moment dat de Goederen voor rekening en risico van de Rechtspersoon zijn, draagt de Rechtspersoon zorg voor afdoende verzekering van de Goederen tegen alle mogelijke risico’s, zoals – maar niet beperkt tot – verlies, diefstal, beschadiging en/of het tenietgaan van de goederen.
6. Xqlusiv heeft het recht om in gedeelten te leveren, in welk geval hetgeen omtrent dergelijke verkopen tussen partijen is overeengekomen op elke levering afzonderlijk van toepassing is. Xqlusiv is gerechtigd om de betreffende deellevering pro rato te factureren.
7. Indien de datum van feitelijke levering op verzoek of door toedoen van de Rechtspersoon wordt uitgesteld, de Rechtspersoon om leveringen in gedeelten verzoekt en/of Goederen niet worden afgehaald, dan gaat het risico voor de Goederen desondanks op de Rechtspersoon over met ingang van het moment dat deze Goederen in de administratie Xqlusiv als goederen van de Rechtspersoon zijn geïdentificeerd. Xqlusiv is vanaf dat moment gerechtigd om de Goederen aan de Rechtspersoon te factureren. Eventuele kosten van extra transport, opslag, verzekering en of andere extra kosten zijn voor rekening van de Rechtspersoon.
8. de Rechtspersoon dient bij levering te onderzoeken of de zaken aan de Overeenkomst beantwoorden (juiste product, juiste kwaliteit, juiste kwantiteit, juiste houdbaarheidsdatum, afwezigheid van beschadigingen, etc.). Indien de zaken niet aan de Overeenkomst beantwoorden, kan de Rechtspersoon daarop geen beroep meer doen indien hij Xqlusiv daarvan bij zichtbare gebreken niet binnen 2 werkdagen na levering, en bij onzichtbare gebreken binnen 2 dagen na ontdekking althans uiterlijk binnen 7 dagen na levering, schriftelijk en gemotiveerd kennis heeft gegeven. Voorts vervalt de Rechtspersoons recht van reclame, indien hij onvoldoende medewerking verleent aan Xqlusiv’s’ onderzoek naar de gegrondheid van de ingediende klacht. De Rechtspersoon zal Xqlusiv in de gelegenheid stellen om de zaken te bezichtigen.
9. Retourzendingen worden slechts geaccepteerd na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Xqlusiv. De kosten en risico’s verbonden aan retourzendingen zijn voor risico van de Rechtspersoon.
10. Zijn geleverde zaken gebrekkig en alle hiervoor genoemde procedurevoorschriften in acht genomen, dan zal Xqlusiv de gebrekkige zaak hetzij (doen) herstellen, hetzij vervangen door een niet gebrekkig product, hetzij het met de klacht overeenkomende bedrag aan de Rechtspersoon crediteren, zulks geheel ter vrije keuze van Xqlusiv. Xqlusiv is niet aansprakelijk voor enige door de Rechtspersoon geleden schade ter zake gebrekkige producten.

Artikel 11 Leveringstermijnen bij levering aan een Rechtspersoon
1. Opgegeven of overeengekomen leveringstermijnen zijn nimmer als fatale termijn te beschouwen. In geval van niet-tijdige levering is Xqlusiv eerst in verzuim na schriftelijke ingebrekestelling, waarbij een nadere en redelijke termijn voor levering wordt gesteld die tenminste gelijk is aan 30 dagen, terwijl de Rechtspersoon onverminderd tot afname is verplicht.
2. Mocht verzuim na ingebrekestelling intreden, dan zal Xqlusiv in overleg treden met de Rechtspersoon over nakoming c.q. ontbinding van de overeenkomst. De Rechtspersoon kan slechts aanspraak maken op vergoeding van schade, indien zulks schriftelijk van te voren is overeengekomen. Eventuele door Xqlusiv te vergoeden schade zal nimmer groter zijn dan dat gedeelte van het factuurbedrag, dat betrekking heeft op de niet, niet-tijdig, niet-juist of niet-volledig geleverde Goederen.

Artikel 12 Eigendomsvoorbehoud in geval van levering aan een Rechtspersoon
1. Xqlusiv behoudt zich het eigendom voor van de Goederen, totdat integraal aan haar voldaan zullen zijn: de door de Rechtspersoon verschuldigde prestaties voor alle door Xqlusiv geleverde of te leveren Goederen en/of Diensten; én alle vorderingen van Xqlusiv op de Rechtspersoon wegens het tekortschieten van de Rechtspersoon in de nakoming van zijn verplichtingen.
2. Indien het eigendomsvoorbehoud wordt ingeroepen, heeft de Rechtspersoon geen recht op vergoeding van de bewaringskosten, noch kan zij zich ter zake op een retentierecht beroepen.
3. Indien de Rechtspersoon in verzuim is ten aanzien van de verplichtingen als bedoeld in artikel 7, of indien Xqlusiv naar haar oordeel goede grond heeft te vrezen dat de Rechtspersoon zijn verplichtingen niet na zal komen, is Xqlusiv gerechtigd de zaken die haar toebehoren terug te (doen) halen van de plaats waar zij zich bevinden. de Rechtspersoon verleent Xqlusiv reeds nu voor alsdan onherroepelijk machtiging om daartoe de bij of voor de Rechtspersoon in gebruik zijnde ruimten te (doen) betreden. In geval de Rechtspersoon het bepaalde in dit artikellid niet op eerste verzoek nakomt, verbeurt de Rechtspersoon aan Xqlusiv een direct opeisbare boete gelijk aan 10% van het nog door de Rechtspersoon aan Xqlusiv verschuldigde bedrag per dag.
4. De Rechtspersoon is bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Goederen, indien en voor zover noodzakelijk, door te verkopen of te gebruiken uitsluitend in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf. In geval van verkoop is de Rechtspersoon gehouden deze Goederen eveneens en slechts onder beding van dit eigendomsvoorbehoud en overeenkomstig het bepaalde in dit artikel, te leveren. Uitzondering geldt voor de situatie waarin de Rechtspersoon in faillissement of surseance van betaling is geraakt, in welk geval doorverkoop in het kader van de normale uitoefening van het bedrijf niet is toegestaan. De Rechtspersoon is niet bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Goederen aan derden in pand te geven of als zekerheid in de ruimste zin des woords aan derden te doen dienen en/of daarop enig beperkt recht te vestigen.
5. de Rechtspersoon is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van Xqlusiv te bewaren en deze afdoende te verzekeren tegen alle bedrijfs- en overige risico’s (waaronder begrepen – doch niet beperkt tot – brand, diefstal, waterschade, ontploffing, etc.). Op eerste verzoek van Xqlusiv zal de Rechtspersoon kopieën verstrekken aan Xqlusiv van de ter zake geldende verzekeringspolissen, inclusief een bewijs van tijdige premiebetaling.
6. Op geleverde Goederen die door betaling in eigendom van de Rechtspersoon zijn overgegaan – of die zijn verwerkt – en zich nog in handen van de Rechtspersoon bevinden, vestigt de Rechtspersoon hierbij ten behoeve van Xqlusiv een pandrecht tot zekerheid van de nakoming van vorderingen, anders dan die genoemd in lid 1 van dit artikel (waaronder begrepen – maar niet beperkt tot – toekomstige vorderingen), die Xqlusiv op de Rechtspersoon mocht hebben of verkrijgen. Op eerste verzoek van Xqlusiv zal de Rechtspersoon de Goederen, die vallen onder dit pandrecht, aan Xqlusiv ter hand stellen om daarmee een vuistpand te realiseren. Lid 3 van dit artikel is daarbij van overeenkomstige toepassing.
7. De Rechtspersoon is voorts verplicht om op eerste verzoek van Xqlusiv: Eventuele vorderingen van de Rechtspersoon op verzekeraars betreffende de Goederen bedoeld in dit artikel aan Xqlusiv te verpanden; en/of Eventuele vorderingen van de Rechtspersoon op haar debiteuren betreffende de Goederen bedoeld in dit artikel aan Xqlusiv te verpanden; en/of Op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die Xqlusiv wenst te treffen ter bescherming van haar belangen en/of eigendomsrechten, mits de te treffen maatregelen de Rechtspersoon niet onevenredig hinderen in zijn bedrijfsvoering.

Artikel 13 Garantie
1. Xqlusiv staat er ten aanzien van de Consument voor in dat de Goederen en/of Diensten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
2. Xqlusiv geeft geen andere of verdergaande garantie op Goederen aan de Rechtspersoon dan de garantie van haar toeleveranciers en/of producenten voor het betreffende Goed. De Rechtspersoon zal bij doorverkoop van Goederen aan derden geen verdergaande garantie verstrekken dan die weergegeven in dit artikel.
Artikel 14 Aansprakelijkheid, overmacht en bevrijding
1. In geval van gebrekkigheid van geleverde Goederen, is de aansprakelijkheid van Xqlusiv beperkt tot nakoming van de Garantie als opgenomen onder artikel 13 van deze Voorwaarden.
2. In alle overige gevallen (inclusief de situatie dat Xqlusiv Diensten verleend en/of Xqlusiv haar garantieverplichtingen om welke reden dan ook niet zou nakomen) is de aansprakelijkheid van Xqlusiv beperkt tot vergoeding van de Schade. Voor overige schade, in welke vorm of van welke soort ook, is Xqlusiv niet aansprakelijk.
3. In geen geval is Xqlusiv gehouden tot vergoeding van een hoger bedrag dan zij zelf ter zake van de Schade waarvoor zij aansprakelijk wordt gehouden op haar verzekeraars kan verhalen, te vermeerderen met haar eigen risico onder die verzekering. Indien verzekeraars niet tot uitkering overgaan of de Schade niet door een verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Xqlusiv beperkt tot Schade tot een maximum van de netto-factuurwaarde van de desbetreffende levering / Dienst, doch in ieder geval tot een maximum van € 10.000,-.
4. Xqlusiv bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen, welke zij ter afwering van haar eigen aansprakelijkheid jegens Afnemer kan inroepen, mede ten behoeve van haar ondergeschikten, de niet-ondergeschikten voor wier gedragingen Xqlusiv ingevolge de wet aansprakelijk zou zijn en de toeleveranciers van Xqlusiv.
5. Iedere aansprakelijkheid van Xqlusiv jegens Afnemer vervalt na verloop van 1 jaar nadat (1) de Goederen aan Afnemer zijn geleverd; en/of (2) de Diensten voor Afnemer zijn afgerond.
6. Xqlusiv is niet aansprakelijk voor vertraging, niet- of niet-juiste levering als een direct of indirect gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt onder meer verstaan elke omstandigheid buiten de wil en toedoen van Xqlusiv, die de normale uitvoering van de overeenkomst verhinderd of zodanig bemoeilijkt dat deze redelijkerwijze niet van Xqlusiv kan worden verlangd, zoals onder andere staking, ziekte en/of bovenmatig ziekteverzuim, gebrek aan personen, grondstoffen en/ of materiaal, overheidsmaatregelen met inbegrip van in- en uitvoermaatregelen, tekortkomingen aan de zijde van door Xqlusiv ingeschakelde derden (waaronder begrepen toeleveranciers), gebreken aan en/of beschadiging van productiemiddelen, transportbelemmeringen en/of storingen in het verkeer, etc. Xqlusiv kan zich ook op overmacht beroepen, als de betreffende omstandigheid die overmacht veroorzaakt is ingetreden nadat Xqlusiv had moeten leveren.
7. Onverminderd aan partijen verder toekomende rechten geeft overmacht beide partijen de bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden voor het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan nadat de overmachtssituatie 1 (één) maand heeft voortgeduurd, zonder dat partijen over en weer tot enigerlei schadevergoeding zullen zijn gehouden. Artikel 10 lid 10 van deze Voorwaarden is van overeenkomstige toepassing.
Artikel 11 Intellectueel Eigendom
1. Alle documenten, verkoopfolders, afbeeldingen, tekeningen, offertes, ontwerpen, etc., die door Xqlusiv aan Afnemer worden verstrekt blijven eigendom van Xqlusiv. Afnemer is zonder schriftelijke instemming niet gerechtigd deze aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor deze aan Afnemer ter beschikking zijn gesteld.
2. Afnemer is niet gerechtigd de in het vorige lid bedoelde bescheiden of de daarin besloten of op andere wijze aan Afnemer bekend geworden gegevens aan derden te openbaren, daarin inzage te verstrekken en zal deze bescheiden op eerste verzoek van Xqlusiv onverwijld retourneren, zonder daarvan kopieën achter te houden.
3. In geval van ongeoorloofd gebruik van de bescheiden – waaronder uitdrukkelijk bedoeld tekeningen, offertes, ontwerpen, etc. – is Afnemer gehouden om Xqlusiv alle schade te vergoeden die zij daardoor lijdt, waaronder – doch niet beperkt tot – gederfde omzet/winst en de kosten die gemoeid zijn met het opstellen van de betreffende ontwerpen, indien deze exclusief voor Afnemer zijn gemaakt.

Artikel 14 Ontbinding
1. Indien Afnemer niet, niet-behoorlijk of niet-tijdig aan enige verplichting voldoet, welke voor hem uit de overeenkomst mocht voortvloeien, alsmede in geval van faillissement, surséance van betaling, onder curatele stelling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van Afnemer, is Xqlusiv te harer keuze gerechtigd, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar verder toekomende rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Voorts worden alle vorderingen van Xqlusiv op Afnemer in die gevallen terstond opeisbaar.
2. In geval van ontbinding is Afnemer verplicht om Xqlusiv de schade te vergoeden die zij daardoor lijdt, welke schade minimaal gelijk is aan het bedrag van reeds aanbetaalde termijnen op de betreffende Overeenkomst.

Artikel 15 Conversie en uitleg
1. Indien en voor zover op grond van redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling in deze Voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, dan komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijke overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.
2. De nietigheid of anderszins onafdwingbaar zijn van enige bepaling van deze Voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen van deze Voorwaarden niet aan.
3. Indien Xqlusiv op enig moment niet de strikte naleving van één van deze Voorwaarden verlangt, brengt dit niet mee dat Xqlusiv afstand doet van het recht op enig moment strikte naleving te eisen.
Artikel 14 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op alle rechtsbetrekkingen tussen Xqlusiv en Afnemer is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
2. De rechtbank te Overijssel is bevoegd kennis te nemen van eventuele geschillen tussen Xqlusiv en Afnemer.

Bijlage: Xqlusiv Formulier voor herroeping